تمام اطلاعات کاربری مشتریان و کاربران ما به صورت رمزنگاری شده ذخیره خواهد شد و تنها برای مشتری و کاربر قابل استفاده و نمایش است.